Gramatika

Osobní zájmena v angličtině

08.04.2014 14:14
Osobní zájména v angličtině mají stejné využití jako v češtině. Jedinou vyjímkou je to, že pokud má osobní zájméno ve větě vyjadřovat podmět, musí být ve větě uvedeno, což v češtině být nemusí.  Například:  V češtině můžeme říct: Oni šli do školy nebo Šli do školy.  V angličtině...

Slovosled v anglické větě

08.10.2013 17:25
Základní slovesled v anglické větě se řídí pomůckou SWOMPTSVOMPT   Subject = podmět - na prvním místě věty by měl být podmět, tedy to, o kom či o čem vlastně mluvíme. Verb = sloveso - za podmětem je vždy sloveso, pokud se sloveso skládá z více částí, potom jsou zde všechny části. Object =...

Spojení předložek a přídavných jmen

08.10.2013 17:07
Spojení předložek a přídavných jmen v angličtině   AT Good at - dobrý v (něčem) Excellent at - vynikající v Bad at - špatný v Shocked at - šokován (čím) Amazed at - ohromený (čím) Astonished at - udivený (čím)   OF Proud of - hrdý na (koho) Aware of - být si vědom (čeho) Conscious of -...

Stupňování přídavných jmen

08.10.2013 16:54
V angličtině máme tři druhy stupňování přídavných jmen: a) pomocí přípon -er, the -est tento způsob používáme u jednoslabičných přídavných jmen a u dvouslabičných přídavných jmen, která jsou zakončena na -Y, -OW, -ER, -EL, -LE. Př:  big - bigger - the biggest   -   velký - větší -...

Členy v angličtině

23.09.2013 16:48
V angličtině rozlišujeme dva druhy členů: určitý -the a -a nebo -an. a) člen neurčitý -A, -AN používá se před počitatelnými podstatnými jmény v jednotném čísle člen A, AN má význam "nějaký" Použití  neurčitého členu: před souhláskou se užívá člen -A Př: a boy (nějaký kluk), a book...

Podstatná jména - počitatelnost

19.09.2013 15:19
a) počitatelná Počitatelná podstatná jména tvoří jednotné i množné číslo. V jednotném čísle musí být u těchto jmen člen -a nebo -the. Podstatná jména se mohou používat s číslovkou.  Př: a boy - nějaký chlapec the boy - ten chlapec some boys - nějací chlapci the boys -ti chlapci  a few...

Podstatná jména a množné číslo

18.09.2013 16:08
Množné číslo v angličtině tvoříme buď pravidelně nebo nepravidelně. a) pravidelně příponou -s Př: student - students příponou -es po sykavkách a u některých podstatných jmen zakončených -o Př: watch - watches - hodinky potato - potatoes - brambory hero - heroes - hrdinové   b) nepravidelně man...

Podstatná jména a rod

17.09.2013 14:25
Rody podstatných jmen v angličtině a)  může být rod v angličtině stejný pro obě pohlaví teacher - učitel, učitelka doctor - doktor, doktorka friend - přítel, přítelkyně cousin - bratranec, sestřenice b) můžeme je rozlišovat pomocí male, female, man, woman atd.  male teacher -...