Anglická výslovnost

Anglická abeceda

anglická abeceda s výslovností

 

SAMOHLÁSKY

[  æ ]                  -    velmi otevřené široké ”e”. Vyslovuje se hlavně

                               v jednoslabičných slovech a uzavřených slabikách místo

                               napsaného ”a”:

                               HAT [hæt] - klobouk     

                               CAT [kæt] - kočka       

                               BLACK [blæk] - černý

                               FAT [fæt] - tlustý

                               AXE [æks] - sekera

 

[  ә  ]                  -    tzv. “MIXED VOWEL” – oslabená samohláska neurčitého,

                               neutrálního zabarvení. Vyslovuje se hlavně ve slabých,

                               nepřízvučných slabikách, např. na konci slov místo ”-er”, ”-ar”,

                               ”-or”. Rty se artikulace neúčastní, tedy je nezaokrouhlujeme.

                               MINISTER [‘ministә]         - ministr

                               DOCTOR [‘doktә]  - doktor, lékař

                               TRACTOR [træktә]            - traktor

 

[  ә: ]                  -    dlouhá neutrální samohláska, vyslovujeme ji jako předešlou,

                               ale dlouze. Při vyslovování nezaokrouhlujeme rty:

                               SIR [sә:]               - oslovení muže

                               GIRL [gә:l]            - dívka, děvče

                               FIRST [fә:st]          - první, nejprve, nejdříve

 

ZDVOJENÉ SAMOHLÁSKY

[ ee ]                  -    vyslovujeme jakou dlouhé ”í”:

                               TREE [tri:] - strom

                               MEET [mi:t]          - setkat se, seznámit se

                               SLEEP [sli:p]        - spát

 

[ oo ]                  -    vyslovujeme jako ”u”:

                               BOOK [buk]          - kniha

                               LOOK [luk]           - dívat se, hledat, ...

                               WOOD [vud]         - les

                         

[ e ]                    -    na konci slov se obvykle nevyslovuje, ztrácí se.

                               Je to tzv. ”němé e”.

                               NICE [nais]           - pěkný, hezký, milý, hodný

                               PLACE [pleis]       - místo

                               MINE [main]         - můj

 

DVOJHLÁSKY

i           [ai]       :           FINE [fain], NICE [nais]

a          [ei]       :           LATE [leit], PLATE [pleit]

oy        [oi]       :           BOY [boi], JOY [džoi], TOY [toi]

ow       [au]      :           NOW [nau], BROWN [braun]

o          [әu]      :           NO [nәu], GO [gәu]

ee        [iә]       :           BEER [biә]

oo        [uә]      :           POOR [puә]

 

TROJHLÁSKY

Jestliže po dvojhláskách [ai, ei, oi, au] následuje ještě zvuk [ә], mluvíme někdy o TROJHLÁSKÁCH:

FIRE [faiә]          - oheň

PLAYER [pleiә]  - hráč

POWER [pauә]   - síla, moc, energie

 

SOUHLÁSKY

[  C  ]                  -    a/  před souhláskou čteme jako ”K”

                                               ROCK [rok] - skála

                                               BLACK [blæk] - černý

 

                          -    b/ před a, o, u čteme jako ”K”

                                               CARPET [‘ka:pit] - koberec

                                               COUNTRY [‘ka:ntri] - krajina, země, venkov

                                               CUBE [kju:b] - krychle

 

                          -    c/  před e, i čteme jako ”S”

                                               NICE [nais]       - hezký, pěkný,

                                               CITRON [‘sitrn] - citrón

                                               CITY [‘siti] - město, velkoměsto

 

[  CK  ]                -    čteme jako ”K”

                               JACK [džæk] - Honza

                               PUCK [pak] - skřítek

                               DUCK [dak] - kachna

 

[  R ]                   -    na konci slova a před souhláskou se nevyslovuje

                               CARP [ka:p] - kapr

                               SISTER [‘sistә] - sestra

                               NURSE [nә:s] - zdravotní sestra

                          -    v ostatních případech dáváme při vyslovování jazyk k dásním

                               za horní zuby, nevyslovujeme tak jasně a zřetelně jako

                               v češtině. (TRACTOR, COUNTRY)

                          -    Při vázání slov se vyslovuje i před samohláskou - FOR IT.

 

[ P,T,K ]              -    na začátku slov před samohláskou mají tzv. ”přídech”

                               (aspirace). Ozve se po nich slabé “H“ nebo “CH”, jako bychom

                               dýchli na zrcadlo. Ve fonetickém tvaru se přídech neuvádí.

                               PEN [pen] - pero

                               TENT [tent] - stan

                               KIND [kaind] - milý, přátelský, druh, ...

 

[ KN ]                  -    vyskytne-li se tato skupina písmen na začátku slova,

                               “K” nevyslovujeme

                               KNEE [ni:] - koleno

                               KNIT [nit] - plést (svetr)

                               KNOCK [nok] - klepat

 

[  SH  ]                -    čteme jako ”Š”.

                               SHE [ši:] - ona

                               SHOP [šop] - obchod

                               SHAPE [šeip] - tvar

                               SHOE [šu:] - bota

 

[  W  ]                 -    vyslovujeme ”V” se zaokrouhlenými rty, zuby se nedotýkají rtů.

                               WISH [wiš] - přání, přát si

                               WINTER [‘wintә]  - zima

                               WORLD [wә:ld] - svět

 

[  WH  ]               -    vyslovujeme stejně jako samostatné “W”, nebo “W” vůbec

                               nevyslovíme

                               WHITE [wait] - bílý

                               WHEN [wen] - kdy, když

                               WHAT [wot] - jaký, co

                               WHO [hu:]            - kdo

                               WHOLE [hәul] - celý

 

[  WR  ]               -    v této kombinaci na začátku slova nevyslovujeme “W”

                               WRITE [rait] - psát

                               WRAP [ræp] - zabalit

                               WRONG [roŋ] - špatný, nesprávný

 

[  J  ]                  -    vyslovujeme jako ”DŽ”

                               JANE [džein] - Jana

                               JOKE [džәuk] - vtip

                               JAM [džæm] - povidla, džem

 

[  ŋ ]                  -    touto značkou je popsaný zvuk, který se vyslovuje místo

                               skupiny souhlásek ”NK”, ”NG”, a to hlavně na konci slova.

                               G ani K se nevyslovuje. Je to nosová závěrová souhláska,

                               která se tvoří vzadu na patře.

                               ENGLAND [‘Iŋlænd] - Anglie

                               SONG [soŋ] - píseň

                               BRING [briŋ] - nést, přinést

 

[ Ө ]                  -    tento zvuk vyslovujeme v některých slovech místo skupiny

                               ”TH”, nazývá se neznělé “TH”.  Koncem jazyka se dotkneme

                               vnitřní strany předních zubů a vyslovíme “S” ale tak, jako

                               bychom si šlapali na jazyk.

                               THREE [Өri:] - tři

                               THING [Өiŋ] - věc

                               THICK [Өik] - tlustý, hustý

 

[  ð  ]                  -    vyslovujeme v ostatních případech místo ”TH”, nazývá se

                               ”znělé TH”. Vyslovujeme ho stejně jako předešlou hlásku,

                               ale místo “S” vyslovujeme “Z”. Zní jako něco mezi “D” a “Z”.

                               THIS [ðis] - tento

                               THAT [ ðæt] - tamten

                               HERE [ðeә] - tam

 

Více o anglické  výslovnosti