Anglická konverzace: Look it up! - Najděte si to!

15.10.2013 14:53

Anglická konverzace: Look it up! - Najděte si to!

 
Michelle
We're now discussing the promotion plan on CB series. Everyone of us will get a new assignment today. Before we decide on how to Nyní diskutujeme o propagačním plánu pro sérii CB.
Každý z nás bude mít dnes nový úkol. Než se rozhodneme o tom, jak prodávat naše výrobky, chci slyšet vaše názory na věc.
Dan
We need sponsors. I can look it up on the computer files and find out our previous sponsors. I'll visit them and try to win them around.
Potřebujeme sponzory. Můžu to najít v počítačových souborech a zjistit naše předchozí sponzory. Navštívím je a pokusím se je přesvědčit.
Michelle
Good idea. Dan. Then you will be in charge of this. Any other thoughts ?

Dobrý nápad. Dane. Pak budete mít na starosti tohle. Jakékoliv jiné myšlenky?

Renee
I volunteer to visit all of our suppliers and see if they are interested to support us. If our promotion succeeds, they will also benefit by it.

Já dobrovolně navštívím všechny naše dodavatele a zjistím, zda mají zájem nás podpořit. Pokud náše propagace uspěje, budou z toho také profitovat.

Michelle
Great. And this will be your assignment. I'm looking forward to a favorable result. OK. We will be discussing how to market CB series after I got your feedback. Let's roll !

Skvělé! A to bude váš úkol. Těším se na příznivé výsledky. OK. Potom, co dostaneme zpětnou vazbu, budeme diskutovat o tom, co a jak na trhu s CB sérií. 

 

Look it up - To try to find a piece of information by looking in a book or ona computer

 
Example : If you don't know what the word means, look it up in a dictionary.

 

Více na Angličtina online