Anglická konverzace: It is feasible ! - Je to proveditelné!

15.10.2013 15:18

Anglická konverzace: It is feasible ! - Je to proveditelné!

 
Harbor
Please have a seat. Let's start with where we left off last time.
Posaďte se, prosím. Začněme s tím, kde jsme skončili minule
Renee
Honestly, what you mentioned last time will be a real challenge for our company. That's more than a technical issue. Can't we do it our own way ? We'll do whatever we can.
Upřímně řečeno, jak jste zmínil minule, pro  naší společnost to bude skutečná výzva. Je to více než technický problém. Nemůžeme to udělat našim vlastním způsobem? Uděláme, co budeme moci.
Harbor
That's all very interesting, but not good enough. We want something more original and concrete. Any ideas ?
To je velmi zajímavé, ale ne dost dobré. Chceme něco originálního a konkrétní. Nějaké nápady?
Renee
Hmm, I think I think I got one. But I have to make sure if it is feasible. I'll let you know ASAP.
Hmm, myslím, že jsem jeden dostal. Ale musím se ujistit, zda je to proveditelné . Dám vám vědět, co nejdříve.
Harbor
OK, sounds good to me. I look forward to a favorable result. Now, let's go through the details again. I don't want any last-minute changes, you know.
OK, to zní dobře. Těším se na příznivý výsledek. Nyní si pojďme znovu projít detaily. Nechci žádné změny na poslední chvíli, však víš.
Renee
I understand your concern.
Chápu tvé obavy, 
 

Feasible - able to be made, done or achieved

 
Example : With the extra resources, the scheme now seems feasible.

 

Více na Angličtina online